{{model.message}}

האתר מציג חיתוכי מידע המסתמכים על נתוני השירות המטארולוגי הישראלי, ואינו מטעם השירות המטאורולוגי עצמו.

לתשומת ליבכם! המידע המוצג מבוסס על מאגר הנתונים העשר דקותיים, אשר עברו בקרה ראשונית בלבד, וכן עלול להתבסס על נתונים חלקיים. לצרכי מחקר ותכנון ולצרכים משפטיים יש לערוך בהם בקרה נוספת.